Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z výroční valné hromady dne 12. 2. 2016

Zápis z valné hromady občanského sdružení
a
Zápis z ustavující členské schůze Radioklubu OK2KUB, z.s.

Termín: 12. února 2016, 19:00
Typ: Výroční valná hromada, ustavující členská schůze
Místo konání: U Průmyslovky, Jana Uhra 1, Brno.

Přítomní členové: Jiří Indra, Lucie Jurůjová, Lukáš Bartek, Martina Horáková, Čestmír Mílek, Tereza Naništová
Členové zastoupení Plnou mocí: Josef Suchý
Přítomní hosté: Jana Zoblivá, Jana Bělehradová, Kateřina Herzigová, Dana Herzigová

Účastníci uvedení v části „Přítomní členové“ jsou pro rok 2015 aktivními členy o.s. a mohou tedy v rámci valné hromady hlasovat v souladu se Stanovami.

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
  1. Zahájení
   Valnou hromadu zahájil předseda v 19.56. Počet účastníků: 10, počet účastníků oprávněných hlasovat: 6; počet účastníků zastoupených plnou mocí: 1.
  2.  Jmenování zapisovatele
   Zapisovatelem jmenován Jiří Indra.
 2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu
  Členové byli seznámeni s programem valné hromady.
  Podán návrh na doplnění programu:
  Transformace o.s. na z.s.
   - změna názvu
   - změna Stanov dle návrhu – přizpůsobení NOZ
   - volba statutárních orgánů z.s.
  Bod byl zařazen jako 7)
 3. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci o.s.
  1. Členská základna
   V roce 2015 sdružovalo o.s. 7 členů dle předpisu pro členství daného Stanovami. Další osoby – „spřízněné duše“ – se účastnily nepravidelně vysílacích výjezdů – provozních aktivů. Co do počtu účastníků pozorujeme úbytek účasti „spřízněných duší“ na výjezdech.
  2. Hospodaření a finanční situace o.s.
   V roce 2015 hospodaří o.s. bez významných příjmů či výdajů. Příjmy plynou z členských příspěvků, vydání souvisela s obnovou technického vybavení a novou edicí QSL lístků.
   Finanční situace k 31.12.2015:
   Pokladna: 3588 Kč;
   Účet: 8206 Kč.
   Konstatujeme tedy, že o.s. má k dispozici uspokojivou částku pro realizaci technických zlepšení nebo jiných nápadů v činnosti.
 4. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2015 a výhled do roku 2016
  1. Zpráva o činnosti sdružení v roce 2014
   Aktivity sdružení se soustředily do účasti na provozních aktivech (vždy třetí neděle v měsíci) v rámci tzv. vysílacích výjezdů.
   Po několikaleté odmlce se Radioklub zúčastnil VHF Contestu v září 2015.
   PA:  radioklub se zúčastnil 8 z 12 PA v roce 2015.
   Cíle a záměry roku 2015:
   Počet bodů 33.333 – realita 24.642, cíl tedy nebyl dosažen. V předchozích letech jsme se však účastnili až 11 PA ročně. Pokud bychom se v roce 2015 zúčastnili také 11 PA, přepočteným průměrným bodovým ziskem by bylo dosažení cíle pravděpodobné.
   Statisticky:
   Pokles účasti oproti 2014.
   Nárůst průměrného bodového zisku za PA oproti 2014.
   Účast na VHF Contestu – byli jsme, umístění 15. místo z 22 v kategorii. Na akci vzniklo průřezné video, které bude zveřejněno na webu RK.
   Výškový zájezd – PA z kóty nad 1000m – přesun na rok 2016.
  2. Výhled a výzvy do roku 2016
   Zachování stávající formy s těžištěm v účasti na provozních aktivech, členové projevili spokojenost a zájem o tyto akce i nadále.
   Bodový cíl 2016: V součtu 33.333 bodů – snaha o účast na maximu PA v 2016
   Akce z 2015: Alespoň jedná větší akce pravděpodobně v Jeseníkách spojená s odbornou exkursí v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně.
   24hodinový závod: Plán účasti na zářijovém contestu: 1.-3.7.2016.
 5. QSL lístky: způsob výběru spojení, vyplňování, odesílání
  Dohodnuto následující provedení:
  VHFC 2015 rozeslat komplet. Vyplnění v rámci PA či dalších setkání. Odeslání skrz QSL službu ČRK.
  Obecně:
   - Excelová tabulka odeslaných s kontrolou duplicit
  - Odpovídat na doručené QSL
  - obecně z PA:
       - pouze zahraniční
       - neopakovat (ne duplicity)
 6. Zápis členů 2016
  Stávající členové prodloužili své členství i na další rok.  Další noví členové vzešli z přítomných hostů.
 7. Transformace o.s. na z.s.
  1. Předložení návrhu nových stanov
   Předseda předložil členům návrh nových Stanov z.s. a pro porovnání aktuálně platné Stanovy o.s. Upozornil zároveň na změny:
    - Změna názvu na Radioklub OK2KUB, z.s.
   - úprava textu Stanov  - OS -> ZS
   - dílčí úpravy: min.počet členů ZS 3, zakotvení pojmů „statutární  orgán, kontrolní orgán“, apod.
  2. Hlasování o složení orgánů z.s.
   Předseda dal hlasovat hromadně o obsazení funkcí v nově vznikajícím z.s.
   Hlasování: Souhlasíte, aby v nově vznikajícím z.s. zůstaly posty Přesedy, Místopředsedy, Revizora ve stejném obsazení, jako aktuálně v o.s.?
   Jmenovitě:
   Přesdeda – Jiří Indra. Místopředseda- Čestmír Mílek. Revizor –Martina Horáková.
   6 hlasů pro, 1 hlas pro skrze plnou moc, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
   Odhlasováno.
  3. Hlasování o znění Stanov z.s.

                                                               i.      Seznámení se zněním Stanov z.s.
Předseda položil dotaz, zda jsou členové dostatečně seznámeni s obsahem Stanov z.s. a se změnami vůči stávajícím Stanovám o.s., nebo zda potřebují více času na prostudování – Stanovy by se schvalovaly na příští schůzi.
Dostatečně seznámen: 6 hlasů
Nedostatečně seznámen: 0 hlasů, zdržel se 1 hlasů skrze plnou moc.
Schváleno.

                                                             ii.      Odhlasování znění Stanov z.s.
V návaznosti na předchozí bod dal předseda hlasovat o schválení nového znění Stanov z.s.
Hlasování: Souhlasíte plně a bezvýhradně s navrhnovaným zněním Stanov z.s. Radioklub OK2KUB?
6 hlasů pro, 1 hlas pro skrze plnou moc, 0 proti, 0 se zdržel.
Schváleno.

  1. Následné kroky
   Právní úkony provede předseda, případné ověřené podpisy připojí k listinám předseda, místopředseda, revizor.
 1. Závěr
  Předseda uzavřel oficiální část valné hromady v 21.31.


 Ve Vážanech n/Lit. 20. února 2016

Jiří Indra,
předseda o.s., v.r.

 


Přílohy k článku

 Zápis z VVH 12.2.2016 • pdf [352 kB]

Zveřejnil: 14. 05. 2016   Jiří Indra « Zpět