Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z náhradní valné hromady 17.2.2011

Zápis z valné hromady občanského sdružení

Termín: 17. února 2011, 19:00
Typ: Náhradní valná hromada
Místo konání: Restaurace Two Cowboys
(ohlášení účastníci byli o změně místa konání informováni telefonicky)
Náhradní termín řádné valné hromady uspořádané dne 19. 1. 2011, která nebyla pro nízkou účast usnášeníschopná.
Přítomni: Jiří Indra, Martina Horáková, Lubomír Jagoš, Čestmír Mílek, Jaromír Vlach, Ondřej Pavelka.
Před zahájením valné hromady bylo zúčastněným umožněno prodloužit své členství v o.s. na rok 2011, resp. stát se členem o.s. vyplněním přihlášky člena a uhrazením členského příspěvku.
 1. Zahájení, jmenování zapisovatele
  1. Zahájení
   Valnou hromadu zahájil předseda v 19:59. Počet účastníků 6, počet účastníků oprávněných hlasovat: 6, valná hromada je tedy usnášeníschopná.
  2. Jmenování zapisovatele
   Zapisovatelem jmenován Jiří Indra.
 2. Návrhy na doplnění programu, schválení programu
  Členové byli seznámeni s programem valné hromady. Bez návrhů, bez připomínek.
 3. Volba místopředsedy o.s. a ostatních členů Rady o.s.
  Mandáty Rady o.s. vyprší v rpůběhu roku 2011, proto Rada o.s. přistoupila k volbě nové Rady na valné hromadě. Tomáš Špaček v prosinci 2010 rezignuje na funkci místopředsedy a ukončuje své členství v o.s.
  1. volba předsedy: Navržen Jiří Indra. Pro 5, Proti 0, zdržel se 1. Odhlasováno.
  2. volba místopředsedy: Navržen Čestmír Mílek. Pro 5, Proti 0, zdržel 1. Odhlasováno.
  3. volba místopředsedy: Navržen Lubomír Jagoš. Pro 6, Proti 0, zdržel 0. Odhlasováno.
  4. volba revizora: Navržen Jaromír Vlach. Pro: 5, Proti 0, Zdržel se 1. Odhlasováno.
Nová Rada o.s.: Předseda Jiří Indra, místopředsedové Čestmír Mílek, Lubomír Jagoš, Revizor Jaromír Vlach.
 1. Zpráva o členské základně, hospodaření a finanční situaci o.s.
  1. Členská základna o.s.
   Tomáš Špaček rezignoval v 12/2010 na funkci místopředsedy a ukončil členství v o.s.
   V roce 2010 má o.s. 10 řádných členů vč. Tomáše Špačka.
   Na akcích se dále občasně podílí či se jich účastní cca dalších 10 přátel radioklubu, ovšem nepravidelně či nahodile.
  2. Hospodaření o.s. a finanční situace
   V roce 2010 o.s. nemá výdaje. Jediným výdajem je poplatek za prodloužení koncese ČTÚ (200 Kč). Příjmy o.s. jsou výhradně z členských příspěvků. Josef Suchý věnuje o.s. dar ve výši 1000Kč.
   Finanční bilance k 31.12.2010:
   Pokladna: 3072 Kč
   Bankovní účet: 6422 Kč.
  3. Ondřej Pavelka se zavazuje dodat informace ohledně nutnosti evidence majetku o.s. Dále ověří náležitosti (finanční limit) pro podání daňového přiznání.
 2.  Schválení členských příspěvků na rok 2011
  Předseda navrhuje zachovat příspěvek ve výši 200 Kč/rok. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0. Odhlasováno.
  Členské příspšvky pro rok 2011 jsou ve výši 200 Kč.
 3. Stručně o současné činnosti o.s.
  Čestmír Mílek informoval o současné činnosti. O.s. se zaměřuje na účast na závodech, a to zejména PA. Z průměrných 2000 bodů získaných za závod se radioklub vypracoval k průměru cca 3000 bodů/závod. V roce 2010 jsme se zúčastnili až na jednu výjimku všech PA. V lednu 2011 významný úspěch – dosažená hranice 6000 bodů za PA – kóta nad obcí Hlína.
  Vzhledem k změnám v profesním životě aktivních členů se o.s. nestihlo věnovat dalším činnostem.
 4. Výhled činnosti a záměry pro rok 2011
  1. Pokračování v nastoleném vzestupném trendu bodových zisků v závodech PA
  2. Vytvoření jednoduché aplikace pro automatické vyplnění QSL lístků (ke splnění bodu o rozeslání QSL lístků z VH 2010 dosud nedošlo)
  3. Oživení letákové propagace – letáky rozdají Ondřej Pavelka a Lubomír Jagoš. Jiří Indra dodá upravenou verzi letáku.
  4. Snaha o získání vlastního vybavení o.s. pro vysílání na závodech
  5. Uspořádání vícedenní akce při některém závodu, a to v letních měsících. Setkávací akce pro současné i bývalé členy radioklubu. Jednou z příležitostí je desáté výročí první akce v Pavelkově mlýně v Hamrech.
 5. Diskuse
  Diskutovány byly předchozí body, k dalším důležitým závěrům nedošlo.
 6. Závěr
  Oficiální část valné hromady uzavřel předseda ve 21:20 hod.
 
 
V Brně 18. února 2011
Jiří Indra,
předseda o.s., v.r.

Přílohy k článku

 VH 2011 - zápis • pdf [111 kB]

Zveřejnil: 18. 02. 2011   Jiří Indra « Zpět