Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z výroční valné hromady o. s. dne 20. 1. 2010

 Zápis z valné hromady občanského sdružení
Radioklub mládeže OK2KUB
20.1.2010


Zúčastnění
: Bělehradová, Duda, Herzig, Herzigová, Indra, Mílek, Pavelka, Špaček, Vlach
1)      Zahájení, jmenování zapisovatele:
a)     V 19:20 zahájil předseda OS Valnou hromadu.
Přítomno: 6 členů, Valná hromada je tedy usnášení schopná, přičemž ke schválení předkládaných návrhů je třeba min. 4 hlasů.
b)     Předsedou OS určen zapisovatel: Čestmír Mílek
2)      Návrhy na doplnění programu, schválení programu:

- sloučeny body 5 (Možnosti vývoje činnosti OS do budoucna) a 8  Možnosti získání nových členů a propagace Radioklubu – minulost a budoucnost.
3)     Zpráva o hospodaření OS:
Pokladna: - pokladna RK nyní obsahuje cca 1707 Kč - příjmy OS v uplynulém období (05/09 – 12/09) činily 1400 Kč - výdaje za uplynulé obdobíčinily 120 Kč

Bankovní účet: - zde tvořily příjmy 500 Kč
 - výdaje 377 Kč (vedení účtu, poplatek za kartu)
4)     Stručně o současné činnosti OS:

Mílek, Špaček informovali o aktivitě radioklubu OK2KUB ve VKV závodech. Naše stanice se účastní stále vyššího počtu závodů, což vede i ke zlepšování našich výsledků. Poprvé jsme letos vyzkoušeli se zapůjčeným vybavením i závod v pásmu UKV.
Indra informoval o pokusech OS o získání nových členů nejen z řad mládeže –prezentační výstava v době letních prázdnin 2009 v Knihovně Jiřího Mahena, prezentace činnosti OS v kroužcích elektrotechniky v SVČ Lužánky. Výsledek: Odezva na tato snažení je zatím prakticky nulová.
5)     Stav QSL služby, příjem, odesílání, členství KUB v ČRK, stav koncese OK2KUB, formální náležitosti:
·         Radioklubu OK2KUB stále funguje QSL služba zprostředkovávaná ČRK, avšak situaci je třeba ošetřit tak, aby byla funkční i v budoucnu. To znamená, že i nadále je vhodné, aby v OK2KUB stále existovali alespoň 3 platící členové ČRK. (Současný stav pravidel provozu QSL služby se nepodařilo zjistit, tak se vychází ze starých.)
·         Náš radioklub OK2KUB momentálně neodesílá žádné QSL lístky, což je nutné v průběhu roku 2010 napravit.
·         Značka OK2KUB je od konce roku 2009 registrována i v bezplatném elektronickém QSL systému eqsl.cc, prostřednictvím něhož nyní odesíláme a přijímáme elektronickou formou lístky potvrzující spojení v závodech i mimo ně.
6)      Forma spolupráce s odd. techniky SVČ Lužánky v roce 2010:
S vedoucí oddělení techniky SVČ Lužánky Růženou Valehrachovou byla dohodnuta zápůjčka námi využívaného vysílacího zařízení, jako kompenzaci poskytne o. s. oddělení techniky výpomoc při úklidových pracích na oddělení a při organizaci akcí tohoto oddělení.  
Valná hromada se usnesla, že po dohodě vrátí pro období roku 2010 součást zařízení – radiostanici Yaesu FT-290 SVČ Lužánky- v roce 2010 nebude tuto využívat.
7)      Stanovení členských příspěvků na kalendářní rok 2010:
Vzhledem poměrně nízkým výdajům o. s. očekávaným pro rok 2010 navrhuje předseda o. s. Jiří Indra částku 200 Kč.
Hlasování o výši členských příspěvků – návrh 200 Kč:
souhlasí: 4 členové o. s. 
            nesouhlasí: 0 členů   
zdrželo se: 0 členů
Navržená výše 200 Kč byla odsouhlasena.
8)     Možnosti získání nových členů a propagace Radioklubu – minulost a budoucnost:
·         Spolupráci při získávání nových členů z řad dětí a mládeže přislíbil Dušan Duda.
·         Je třeba zvážit, zda-li má smysl prezentace o. s. na SPŠE Brno a případně ji uspořádat.
·         Je nutné zrevidovat grafické provedení současných letáků prezentujících o. s. veřejnosti a případně je zatraktivnit.
·         Zdeněk Herzig přislíbil dodání kontaktů na redakci časopisu ABC, kde by bylo vhodné zveřejnit článek představující naši činnost. Rovněž přislíbil alespoň čtyřikrát ročně dodat letáčky o. s. na pobočky SVČ Lužánky.
·         Létáčky o. s. je rovněž možné distribuovat pomocí orientační hry Geocaching, která rovněž sdružuje i lidi s nějakým technickým povědomím, kteří by mohli mít o naši činnost zájem.
·         Při náboru nových členů je vhodné soustředit se na známé osoby, např. na účastníky táborů pořádaných ve spolupráci s některými členy o. s.
·         Radioklub se pokusí účastnit i jiných závodů v přijatelnějších denních dobách, pokud takové existují (ne doby, ale závody).
·         Radioklub lze prezentovat i na dalších webových serverech jako hw.cz, elweb.cz,...
9)     Závěrečná diskuse:

V diskusi byly diskutovány předchozí body, k dalším důležitým závěrům valná hromada nedospěla.
 
 
V Brně dne 28. února 2010 Bc. Čestmír Mílek, místopředseda o.s., v.r.
Schválil dne 28. února 2010 Jiří Indra, předseda o.s.

Přílohy k článku

 VH 2010 - zápis • pdf [68 kB]

Zveřejnil: 01. 03. 2010   Jiří Indra « Zpět