Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis z Výroční valné hromady občanského sdružení 23.11.05

Zápis z Výroční valné hromady občanského sdružení

(dále jen OS)

23. 11. 2005

Zúčastnění: Herzig, Valehrachová, Špatka, Indra, Špaček, Hrubeš, Bělehradová, Herzigová, Žurek, Čech, Pavelka, Mílek, Bohůn, Nivnický.

 1. Zahájení: 19:40 zahájil předseda OS. Přítomno: 14 starších členů z 18, Valná hromada je tedy usnášení schopná, přičemž ke schválení předkládaných návrhů je třeba min. 7 hlasů.
 2. Na návrh předsedy bylo hlasováno o zapisovateli. Navržen Vojtěch Bohůn.

Návrh byl odsouhlasen: 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo

 1. Na návrh předsedy se hlasovalo o doplnění programu o informaci ing. Ladislava Čecha k finančním a jiným poměrům na tábořišti v Brtnici.

Návrh byl odsouhlasen: 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo

 1. Volba rady OS
  • Zdůvodnění:

Současná Rada OS byla volena v počátcích činnosti na Ustavující Valné hromadě a to členy přípravného výboru a následně jedinými členy OS, kteří se stali nově zvolenými členy Rady. Aby byl mandát Rady nezpochybnitelný, je Rada volena již řádnou Valnou hromadou a to v souladu se stanovami na období 2 roky od zvolení, což se nadále shoduje s termíny výročních Valných hromad.

  • Volba: viz Tab.

Funkce

Návrh

Zvolen

Hlasy proti

Zdrželo se hlasů

Předseda

Herzig Zdeněk

Bytem: Trávníky 6

613 00  Brno

12 hlasy

0

2

Místopředseda

Špaček Tomáš

Bytem: Venhudova4

614 00  Brno

11 hlasy

0

3

Místopředseda

Špatka Petr

Bytem: Oblá 48

634 00 Brno

11 hlasy

0

3

Revizor

Valehrachová Růžena

Bytem: Ondrouškova 1

635 00  Brno

11 hlasy

0

3

Revizor

Indra Jiří

Bytem: Hlohová 15

612 00  Brno

11 hlasy

0

3

  • Místopředseda Petr Špatka byl nově zvoleným předsedou OS Zdeňkem Herzigem Pověřen výkonem funkce hospodáře OS
 1. Změna stanov:  
  • Navrhuje se: Zrušit bod 14 Stanov OS v němž je zakotveno, že je valná hromada usnášení schopná za účasti nejméně poloviny všech starších členů.

Po diskusi bylo hlasováno o návrhu v tomto znění:

Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti alespoň 5 starších členů.

Tato změna však ovlivní bod 54 Stanov. Vzhledem k tomu se navrhuje bod 54 změnit takto:

OS zaniká, klesne-li počet starších členů pod 5.

O obou změnách bylo hlasováno společně.

Návrh byl odsouhlasen: 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel.

 1. Finanční situace OS:
  • Zůstatek činí 3233,67 Kč

Dluh: 1000,00 Kč dluh vůči Klubu CPM (základní vklad do banky)

Dluh: 1500,00 Kč vůči Janě Bělehradové (sada nerezového nádobí 4 ks)

Dluh: 2500,00 Kč vůči Lužánkám - SVČ (doprava vozidlem VW do Brtnice)

  • V souvislosti s rozpravou o finanční situaci se vyskytla nutnost upřesnit a upravit usnesení o členských příspěvcích. Valná hromada rozhodla o změně pravidel pro platbu členských příspěvků takto:

Členské příspěvky se platí na jeden školní rok (1. 9. daného roku až 31. 8. následujícího roku), zaplaceny musí být do 15. 11. daného roku. Noví členové uhradí příspěvek do 30 dnů od podání přihlášky. Cena je stanovena na 200.- Kč.

Návrh byl odsouhlasen: 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdržely.

Osvobození od platby členských příspěvků, návrh:

Od platby členských příspěvků jsou osvobozeni členové Rady OS.

Návrh byl odsouhlasen: 7 hlasů pro, 5 hlasů proti, 2 se zdržely.

Odsouhlasením návrhů se zrušuje ustanovení Ustavující Valné hromady z 27. 1. 2005

 1. Informace o další činnosti:
  • Ing. Ladislav Čech předložil představu o využití tábořiště v Brtnici. Jako vlastník nemovitosti (pozemek – louka - v katastru obce Brtnice), nebude nadále tuto pronajímat bezplatně. Bude louku provozovat jako tábořiště a jeho vybavení zajistí vlastními prostředky. Dále nabídl odkoupení již pořízeného vybavení od OS. Ing. Ladislav Čech byl Valnou hromadou pověřen zpracovat písemnou nabídku na využití táborové základny v Brtnici. Návrh předloží do 11. 1. 2006 předsedovi OS a Rada nabídku do 18. 1. 2006 projedná a vyjádří se k ní.
  • Informace o OK činnosti: Předložil Tomáš Špaček. Výsledky závodů PA mají vzestupnou tendenci. Přesné informace jsou umístěny na webové stránce OS
 2. Diskuse
  • Ke dni 24. 11. 2005 vystupuje z OS Jan Žurek.
 3. Závěr:
  • Uzávěra schůze ve 21:30.

Kontrolu zápisu provedl:                                                                                                 Zdeněk Herzig

Předseda   OS


Přílohy k článku

 62be14a4e5.doc • doc [45 kB]

Zveřejnil: 30. 11. 2005   Zdeněk Herzig « Zpět