Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Dokumenty > Celý článek

 Zápis - Ustavující Valná hromada 27. 1. 05

Zápis z Ustavující valné hromady

občanského sdružení

Rozhlasový klub Litina a Radioklub mládeže OK2KUB

konané dne 27. 1. 2005

 

 

Přítomni: Zdeněk HERZIG, Růžena VALEHRACHOVÁ, Petr ŠPATKA, Jiří INDRA, Tomáš ŠPAČEK.

 

Program:

 

1.      Zahájení

2.      Volba zapisovatele

3.      Návrhy případně schválení změn nebo doplnění programu

4.      Návrhy a diskuse, následně volba:

§        předsedy

§        místopředsedy (-ú)

§        revizora (-ú)

§        hospodáře

5.      Návrhy, diskuse a schválení:

§        přihlášky

§        členského příspěvku

6.      Informace o další činnosti:

§        struktura OS

§        způsob hospodaření

§        zřízení tábořiště Brtnice

§        potřeba podávat projekty na granty a dotace.

7.      Závěrečná diskuse - usnesení

 

 

Průběh

 

 1. Kontrola účasti, přivítání účastníků, seznámení s programem. (Herzig)
 2. Zapisovatelem byla zvolena Růžena VALEHRACHOVÁ (4hlasy pro, 1 se zdržel)
 3. Nebyly navrženy žádné změny programu.
 4. Valná hromada schválila volbu rady a dalších funkcí veřejným hlasováním. (5 hlasů pro, nikdo proti ani se nezdržel)
  1. Předsedou byl zvolen: Zdeněk HERZIG (4 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)
  2. Místopředsedou byl zvolen: Tomáš ŠPAČEK (4 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)
  3. Radním byl zvolen: Petr ŠPATKA (4 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)
  4. 1.revizorem byla zvolena: Růžena VALEHRACHOVÁ (4 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)
  5. 2. revizorem byl zvolen: Jiří INDRA (4 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)

V šichni volení členové rady i volenÍ revizoři s rozhodnutím souhlasí a funkci přijímají.

 1. Valná hromada schválila:
  1. vzhled a text přihlášky do OS. Rada OS garantuje, že údaje uvedené na přihlášce budou sloužit výhradně pro potřeby OS a nebudou zneužity, ani použity ve prospěch třetí osoby.
  2. Valná hromada schválila členský příspěvek v jednotné výši 200.- Kč Členům rady OS a vedoucím zájmových útvarů CVČ Lužánky jsou příspěvky prominuty. Toto ustanovení platí po dobu neurčitou do zrušení Valnou hromadou OS.
 2. Ustavující Valná hromada Občanského sdružení Rozhlasový klub Litina a radioklub mládeže OK2KUB (dále jen OS) se dne 27. 1. 2005 usnesla na těchto věcech:
  1. Dne 16. 12. 2004 byly zaregistrovány stanovy OS u MVČR Tímto dnem je zahájena oficiální činnost OS. (Jako významný den OS bude uznáván den kdy byl návrhovou komisí podepsán návrh na sřízení OS a to 11.11. 2004 v 11 hod 11 min a ±11 s). Na ustavující Valné hromadě ve složení shodném s návrhovou komisí byla v souladu s těmito stanovami veřejným hlasováním zvolena rada OS
  2. Valná hromada znovu posoudila strukturu OS a neshledala za nutné ji nějak doplňovat či upravovat oproti stávající úpravě ve stanovách OS
  3. Valná hromada vzala na vědomí, zřízení tábořiště v Brtnici (JI) a jeho společné využívání s CVČ Lužánky

                                                              i.     Pokud bude dostatek financí tak budou placeny cesty hromadnou dopravou jen vyžádáným brigádníkům.

                                                            ii.     V případě přebytku hospodaření táborů budou odměněni přednostně nejaktivnější brigádníci.

  1. Valná hromada vzala na vědomí nutnost podávat projekty na dotace a granty a využívat i jiné prostředky finanční podpory, aby bylo zajištěno financování potřeb OS a také je nutno promyslet formu samofinancování.
  2. Valná hromada se dohodla, že založení bankovního účtu ponechává v kompetenci rady a tato účet založí v případě hospodaření s vyšší částkou (10 tis. Kč.-) nebo podle potřeb grantů a dotací.

 

V Brně dne 27.1.2005         Podpisy funkcionářů

 

Originál dokumentu je k nahlédnutí v sídle občanského sdružení.

Zveřejnil: 12. 05. 2005   Zdeněk Herzig « Zpět