Hlavní menu
O nás
Vyhledávání
Admin
  Radioklub OK2KUB  > Stanovy z.s. > Celý článek

 Stanovy Radioklubu OK2KUB, z.s. platné od 5/2016
Radioklub OK2KUB, z.s.

(stanovy zapsaného spolku)

I    Název spolku

1    Název spolku je Radioklub OK2KUB, z.s. (dále jen ZS)

II    Sídlo

2    Radioklub OK2KUB
Kopečná 250
683 52 Křenovice

III    Cíle spolku

3    Hlavním cílem ZS je organizovat a podporovat děti a mládež při jejich zájmové činnosti. Činnost ZS je zaměřena na radioamatérské vysílání, pobyt v přírodě a volnočasové aktivity.

IV    Organizační struktura

4    Nejvyšším orgánem je Valná hromada.

5    Statutárním orgánem je Rada ZS. Radu ZS volí Valná hromada. Rada ZS je nejméně dvoučlenná: předseda a místopředseda ZS.

6    Kontrolním orgánem  je Revizor ZS. Valná hromada volí nejméně jednoho revizora ZS.

7    Mandát revizora, člena Rady ZS, předsedy a místopředsedy zaniká dva roky po zvolení, nebo rozhodnutím Valné hromady.

8    Každý revizor má právo kontrolovat předsedu, místopředsedu i Radu ZS.

9    Předseda má povinnost svolat Valnou hromadu nejméně jednou za 14 měsíců, nebo do jednoho měsíce od rozhodnutí Rady, libovolného revizora, nebo 1/3 všech členů starších 18 let (včetně).

10    Pokud tak předseda neučinil, nebo ukončil svoji funkci, je povinen neprodleně takto učinit místopředseda.

11    Předseda, místopředseda, člen rady i revizor mají právo kdykoliv ze své funkce odstoupit.

 
V    Valná hromada

12    Valnou hromadu svolává předseda, v případech uvedených v bodu 10 i místopředseda.

13    Pozvánka na Valnou hromadu musí být zaslána všem členům elekteronickou poštou s automatickou žádostí o potvrzení doručení na poslední známou adresu elektronické pošty, nebo předána osobně proti podpisu. Zpráva s termínem konání Valné hromady musí být odeslána nebo předána nejméně 3 týdny před termínem konání Valné hromady.

14    Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti alespoň 3 (slovy tří) členů.

15    Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů starších 18 let (včetně). V případě rovnosti hlasů se rozhodnutí kloní k hlasu předsedy.

16    Členové mladší 18 let se účastní Valné hromady, ale nemají hlasovací právo.

17    Na návrh předsedy a místopředsedy může rozhodnutí Valné hromady být nahrazen písemným souhlasem nadpoloviční většiny členů starších 18 let (včetně) při uplatnění pravidla o rovnosti hlasů dle bodu 15.

VI    Statutární orgány

18    Jménem ZS je oprávněn jednat předseda a místopředseda ZS.

19    Ve věcech, které si vyhradila Valná hromada, smí předseda nebo místopředseda rozhodovat teprve s jejím souhlasem.

20    Ve věcech, které byly vyhrazeny radě, smí předseda nebo místopředseda rozhodnout teprve s jejím souhlasem.

21    Rada může rozhodnout, že i další věci (vyjma věcí, které si vyhradila do své kompetence Valná hromada) podléhají jejímu souhlasu.

22    Členové rady, předseda a místopředseda nesou za své jednání právní odpovědnost vůči ZS.

23    Člen rady, předseda a místopředseda nejsou odpovědni za úkony, které jim uložila Valná hromada.

24    Předseda a místopředseda nejsou odpovědni za úkony, které jim uložila rada.

25    Členové rady, předseda a místopředseda se nemusí řídit usneseními, která nařizují konat v rozporu s platnými právními předpisy a za neprovedení těchto úkonů nejsou nijak odpovědni ZS.

26    Předseda nebo místopředseda jsou oprávněni samostatně jednat jménem ZS ve všech věcech, které si do své kompetence nevyhradí Valná hromada, nebo nepodléhají schválení rady ZS.

27    Členové rady jsou odpovědni Valné hromadě ZS za svá rozhodnutí.

28    Rada ZS je povinna dodržovat rozhodnutí Valné hromady.

29    Předseda a místopředseda jsou povinni se řídit rozhodnutím Valné hromady a rady ZS.

30    Člen rady ZS není odpovědný za škody způsobené provedením úkonu, který mu uložila Valná hromada.

31    Předseda a místopředseda není odpovědný za škody způsobené provedením úkonu, který mu uložila Valná hromada nebo rada.

32    Předseda i místopředseda mají právo neprovést úkon určený radou ZS, který by byl v rozporu s rozhodnutím Valné hromady nebo s právními předpisy.
33   

VII    Hospodaření

34    ZS hospodaří především s prostředky vybranými formou členských příspěvků, případně i s prostředky z grantů a dotací, či ze sponzorských darů.

35    Účetnictví je přístupné všem členům ZS.


VIII    Členství

36    Členství vzniká podáním přihlášky a splněním všech povinností členství.

37    Člen musí být informován o závažných skutečnostech činnosti ZS, především o termínu a místu konání Valné hromady.

38    Práva člena:

a    účastnit se činnosti ZS.

b    podávat návrhy, připomínky a stížnosti.

c    být informován o činnosti ZS, především o termínu a místu konání Valné hromady.

d    člen starší 18 let (včetně) má právo volit a být volen do statutárních orgánů ZS.

e    člen starší 18 let má právo spolurozhodovat hlasováním ve věcech, o kterých je Valnou hromadou hlasováno, a to váhou jednoho hlasu bez ohledu na vykonávanou funkci v ZS.

39    Povinnosti člena:

a    Člen je povinen informovat o změně adresy pro doručování písemností a zejména elektronické pošty s informacemi o činnosti ZS a je si vědom, že nedodržením této povinnosti se dobrovolně zbavuje možnosti podílet se na rozhodnutích a činnosti ZS, jako i práva být informován o činnosti ZS podle bodu  37 resp. 38.

b    člen je povinen aktivně spolupracovat na cílech ZS.

c    člen je povinen platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví rozhodnutí Valné hromady.

IX    Zánik členství

40    Členství zaniká vystoupením člena, tj. dobrovolným rozhodnutím člena.

41    Členství zaniká úmrtím člena.

42    Člen může být vyloučen rozhodnutím Valné hromady v případě porušení stanov, působení proti cílům ZS či v případě pravomocného odsouzení pro trestný čin.

X    Závěrečná ustanovení

43    Právní poměry se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, pracovněprávními, finančními a dalšími platnými předpisy.

44    O zániku spolku rozhoduje Valná hromada a to nadpoloviční většinou hlasů.

45    Spolek rovněž zaniká, klesne-li počet členů pod 3 (slovy tři).

46    Likvidaci provádí komise zvolená Valnou hromadou v souladu s platnými předpisy.

47    Ke změně stanov může dojít formou písemného dodatku po jeho odsouhlasení Valnou hromadou.

48     Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Krajským soudem v Brně.

Přílohy k článku

 Stanovy z.s. od 5.2016 • pdf [194 kB]

Zveřejnil: 14. 05. 2016   Jiří Indra « Zpět